หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับอายุ 7-12 ปี - รอดได้เมื่อภัยมา

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงพรหมพร ล่ามกิจจา
รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงธนพร น้อมนิล
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงอภิสรา แผ่วัฒนากุล
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงศวัสมน ใจดี
รร.มัธยมปัญญารัตน์ จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงธนพรรณ สอนราช
รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงสิริพร บุตรฉา
รร.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงรพิพรรณ ธรรมสุวรรณ์
รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรารางวัลชมเชย
เด็กหญิงพิชชาภา วงศ์จำปา
รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา


    การประกวด mind map แห้ง : ระดับอายุ 13-18 ปี - รอดได้เมื่อภัยมา

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกันธิชา ลดาเขต
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวปาจรีย์ เรือนเป็ง
รร.ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กชายสิริกร ตันสิริ
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลชมเชย
นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ์
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลชมเชย
นางสาวมาณิตา รัตนมานิต
รร.อัสสัมชัญพาณิชยการ จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย
เด็กชายพงศภัค จันทร์ทร
รร.อุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี

รางวัลชมเชย
นางสาวนภาวรรณ เนื่องพืช
รร.อุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์


    การประกวด mind map แห้ง : ระดับอายุ 19 ปีขึ้นไป - รอดได้เมื่อภัยมา

รางวัลชนะเลิศ
นายพีรพจน์ จันทร์อ่อน
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายวีระ รุ่งโพธิ์
บ.SEIKO PRECISION (Thailand)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายเอกรินทร์ มะลิวัลย์
ม.รามคำแหง

รางวัลชมเชย
นางสาวภารดี โฆษะวิสุทธิ์

รางวัลชมเชย
นายทศพล ทับเคลียว
ม.ธุรกิจบัณฑิต

รางวัลชมเชย
นายเสรีชัย เศวตวงศ์
ม.ราชภัฏอุดรธานี