หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักเรียน - เพื่อน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงเพ็ญรัตน์ ศรีรัตนะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงจิรัชญา ส่งเสริมภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กชายพงศภัค จันทร์ทร
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักศึกษา - เพลง

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวกันธิชา ลดาเขต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวชนิดา สงวนเผ่า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวทวีศักดิ์ กล่ำทวี
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับบุคคลทั่วไป - พักผ่อน

รางวัลชนะเลิศ
นายวีระ รุ่งโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวสุจิตรา พวงกันยา