หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักเรียน - การเล่น

รางวัลชนะเลิศ
นายทวีศักดิ์ กล่ำทวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวชไมภัค ศิริบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวกันธิชา ลดาเขต

รางวัลชมเชย
นางสาวนิลาวรรณ ศรีอุทัย

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงอิสรา ศุภกิจวัฒนา

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงกาญจนา แว่นแก้ว

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงกชกร เชื้อเมืองพาน

รางวัลชมเชย
เด็กชายศุภชัย อาศัยสุข
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักศึกษา - ความรัก

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเจนจิรา อิ่มสมบัติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวศิริภรณ์ บุตรเนียม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวพัตรา โห้ธัญการ

รางวัลชมเชย
นางสาวจิราวรรณ ยิ้มยัง

รางวัลชมเชย
นางสาวปติญา ประเสริฐศิลป์

รางวัลชมเชย
นางสาวสรัญญา เหล็กเพ็ชร
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับบุคคลทั่วไป - ประเทศไทย 2653

รางวัลชนะเลิศ
นายวีระ รุ่งโพธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวเสาวณีย์ บุดดีคำภา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวอัมฑิกา ศิระสิริกุล

รางวัลชมเชย
นางสาวกัณนิการ์ สีมืด

รางวัลชมเชย
นางสาวศิริพร สะพังเงิน

รางวัลชื่นชม
นางสาวสัจจามณี มีกล้า