หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิง กันธิชา ลดาเขต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กชายทวีศักดิ์ กล่ำทวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงชไมภัค ศิริบูรณ์
    ระดับนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
นายกีรติ สุขเกษม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวนภัสนันท์ ไทยเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวนิดา บัววังโป่ง
    การประกวด mind map แห้ง : ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
นางกาญจนา หงษ์หยก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวศิรินันท์ สุทธิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวกรรณิกา พรมกูล