หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551
        การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายสิทณา เจียมบุรเศรษฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงณัฐกมล อนิวรรตนกูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงปาริดา ประเสริฐผล
        การประกวด mind map แห้ง : ระดับนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวพัชร สีใส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวสุนิษา พันธุ์เขียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นางสาวสิริวดี พันธเสน